Tietosuojaseloste

1 REKISTERINPITÄJÄ

EllisGarden / Ikki  Oy, Y-tunnus 0721485-3, Ilmoniemenpolku 100, 41630 Oravasaari.

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tietosuojavastaava Päivi Ahlqvist, etunimi.sukunimi@ellisgarden.fi, puhelin +358 50 3360407.

3 REKISTERIN NIMI

Ellisgarden asiakasrekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on EllisGardenin asiakkaan ja EllisGardenin välinen asiakassuhde

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.

Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen.

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavankaltaisia tietoja:

Nimi, asiakasnumero, osoite, puhelinnumero, sähköposti-osoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.

Muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi asiakkaaseen yhdistettävissä oleva verkkokaupan käytöstä kerättävä tieto, kuten esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi (esim. Internet Exproler, Firefox), verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

Tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja.

Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

Evästeet sivuillamme

Kun vierailet jollain verkkopalvelumme sivulla, sivustomme tallentaa päätelaitteellesi evästeitä eli pieniä tekstitiedostoja.

Kaikki kauppamme verkkosivuilla käytettävät evästeet ovat teknisiä evästeitä, jotka mahdollistavat verkkopalvelumme toimivuuden ja joiden avulla pystymme tarjoamaan sinulle parempaa palvelua. Evästeet keräävät tietoa verkkosivuston käytöstäsi ja tallentavat tiedot laitteeseesi esimerkiksi auttaakseen sinua kirjautumaan verkkosivustolle, muistaakseen ostoskorisi sisällön ollessasi verkkokaupassa, seuratakseen ja analysoidakseen vierailujasi verkkosivustollamme ja selauskäyttäytymistäsi, jotta verkkosivustomme toimisi tai toimisi tehokkaammin jne.
Voit poistaa evästeet käytöstä milloin tahansa muuttamalla selaimesi asetuksia.


6 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

EllisGarden säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä kunnes rekisteröidyn ja EllisGardenin välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

8 KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän, ammatinharjoittajan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

9 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

9.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja EllisGardenin asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 10 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta.

9.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Jos asiakas on myös rekisteröitynyt käyttäjä, hän voi päivittää omia perustietojaan verkkokaupan tilitoiminnossa. Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 10 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä.

9.3 Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

9.4 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

10 YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä EllisGardeniin postitse osoitteeseen: EllisGarden, Ilmoniemenpolku 100, 41630 Oravasaari. EllisGarden voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.